top of page

Algemene Voorwaarden Blissful Healing & Coaching
Gedeponeerd bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch
onder KvK 89786270

 1. Begrippen

  1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Blissful Healing & Coaching

  2. Partijen: Opdrachtgever en Blissful Healing & Coaching

  3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Blissful Healing & Coaching aangeboden diensten waaronder o.a. persoonlijke coaching sessie en/of traject, workshop en energetische healing sessies.

  4. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie

  5. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen dienst/activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.
    

 2. Toepassing

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Blissful Healing & Coaching partij is.

  2. Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een persoonlijke coaching sessie en/of traject, workshop en/of energetische healing sessies schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.

  3. Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met Blissful Healing & Coaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer.
    

 3. Geheimhouding

  1. Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.

  2. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.

  3. De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.
    

 4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Blissful Healing & Coaching

  1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Blissful Healing & Coaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Blissful Healing & Coaching heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

  2. Een inschrijving voor een workshop, sessie of traject is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer

  3. Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
    

 5. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

  1. Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining, persoonlijke coaching, opleiding of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende.

   • Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang:

    Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Blissful Healing & Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

   • Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang:

   • Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang:

   • Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang:

   • Opdrachtgever en/of Deelnemer is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Blissful Healing & Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

   • Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Blissful Healing & Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

  2. Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Blissful Healing & Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

  3. Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

  4. Indien verschuiven of annuleren van een dienst voor Blissful Healing & Coaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is Blissful Healing & Coaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

  5. Wanneer een deelnemer bij aanvang van de dienst niet verschijnt, slechts een deel van de dienst kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.

  6. Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.
    

 6. Annulering door Blissful Healing & Coaching

  1. Blissful Healing & Coaching kan een dienst annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de paardencoach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.

  2. Blissful Healing & Coaching kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald.

  3. Blissful Healing & Coaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door Blissful Healing & Coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van het Blissful Healing & Coaching.

  4. Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever en/of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.
    

 7. Uitvoering van de opdracht

  1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Blissful Healing & Coaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

  2. Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.

  3. Blissful Healing & Coaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Blissful Healing & Coaching ingeschakelde hulppersonen.
    

 8. Facturatie en betaling

  1. Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan Blissful Healing & Coaching betaald te zijn.

  2. Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.

  3. Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Blissful Healing & Coaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.

  4. In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.

  5. Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

  6. Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan Blissful Healing & Coaching of door middel van iDeal.
    

 9. Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan activiteiten van Blissful Healing & Coaching geschiedt op eigen risico.

  2. De aansprakelijkheid van Blissful Healing & Coaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.

  3. Blissful Healing & Coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.

  4. Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is Blissful Healing & Coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Blissful Healing & Coaching.

  5. Blissful Healing & Coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Blissful Healing & Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.

  6. Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart Blissful Healing & Coaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.

  7. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Blissful Healing & Coaching is uitgesloten.
    

 10. Trainingsmaterialen/ Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle door Blissful Healing & Coaching geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, e-books, podcasts, presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van het Blissful Healing & Coaching

  2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blissful Healing & Coaching is het Opdrachtgever en/of Deelnemer en/of Docent niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

  3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Blissful Healing & Coaching is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.

  4. De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Blissful Healing & Coaching berusten uitsluitend bij het Blissful Healing & Coaching

  5. Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door Blissful Healing & Coaching geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.

  6. Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Blissful Healing & Coaching
    

 11. Klachten

  1. Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij Blissful Healing & Coaching binnen 8 dagen.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Blissful Healing & Coaching, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.

  3. Bij Blissful Healing & Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Klachten worden bewaard gedurende 2 jaar in een beveiligde digitale omgeving. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Blissful Healing & Coaching binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Blissful Healing & Coaching stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Ingeval de klager zich door de behandeling dan wel de afdoening van de klacht onvoldoende recht voelt aan gedaan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.

  5. Het bepaalde in 11.4 is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.

  6. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Blissful Healing & Coaching bindend; eventuele consequenties worden door Blissful Healing & Coaching binnen redelijke termijn afgehandeld.

  7. Indien de klacht niet met bovenstaande kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschilleninstantie GAT.

  8. In beginsel gaat Blissful Healing & Coaching ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.
    

 12. Geschillen

  1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Blissful Healing & Coaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

  2. Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Blissful Healing & Coaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Blissful Healing & Coaching bevoegd zijn.

  3. In beginsel gaat Blissful Healing & Coaching ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.
    

 13. Communicatie

  1. Communicatie en contact met Blissful Healing & Coaching betreffende algemene zaken, administratieve zaken of diensten kan geschieden via telefoon, e-mail of schriftelijk.

  2. Blissful Healing & Coaching streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op voicemail en e-mail. Brieven worden binnen maximaal één week beantwoord.

  3. Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste manier beantwoord te worden zal de reactietijd langer kunnen zijn. In dit geval zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.
    

 14. Disclaimer
  De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.
   

bottom of page